Geef zoekopdracht in:

Ruimtelijke ordening

Wanneer de gewenste ontwikkeling niet rechtstreeks mogelijk is binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan betekent dit niet dat een plan geen doorgang kan vinden. Als het gemeentebestuur in principe bereid is om mee te werken kan een planologsiche procedure doorlopen worden om daarmee het bestemmingsplan te wijzigen of middels een omgevingsvergunning af te wijken van de gestelde regels.

Om een dergelijke procedure succecvol te doorlopen zal aangetoond moeten worden dat aan de betreffende wet- en regelgeving voldaan wordt. Het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing danwel een compleet bestemmingsplan kan FG Bedrijfsontwikkeling voor u verzorgen. Enkele aspecten en onderzoeken welke voor de procedure van belang (kunnen) zijn: 

  • toetsing beleid;
  • Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij;
  • omgevingsdialoog;
  • geur- en luchtkwaliteitsonderzoek;
  • ammoniakberekeningen; 
  • co√∂rdineren van bodem-, archeologisch en akoestisch onderzoek;
  • flora- en fauna scan;
  • watertoets;
  • risicoinventarisatie en -evaluatie voor gezondheid;
  • landschappelijke inpassing en berekening bijdrage kwaliteitsverbetering.

Ook met het opstellen van principeverzoeken en het voeren van beroep- en bezwaarprocedures kunnen wij u van dienst zijn.