Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: De besloten vennootschap FG Bedrijfsontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Erp, kantoorhoudende aan het adres Hoogven 16 te 5469 EM Erp, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer: 54339545.
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon/personen dan wel rechtspersoon die FG Bedrijfsontwikkeling B.V. opdracht wenst/wensen te geven tot het verlenen van diensten of uitvoeren van werkzaamheden.
Opdracht: de door opdrachtnemer te verlenen diensten en/of te verrichten werkzaamheden en de voorwaarden waarop dit dient te gebeuren.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk is afweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Opdracht

1. Een opdracht komt tot stand na toezending door opdrachtnemer aan opdrachtgever van een opdrachtbevestiging of zodra door opdrachtnemer een aanvang is gemaakt met de te verlenen diensten en/of uit te voeren werkzaamheden.
2. De opdracht wordt geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door opdrachtnemer als onderneming, niet aan/door een aan opdrachtnemer verbonden specifiek persoon. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De opdracht wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking ervan voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Uitvoering opdracht

1. Opdrachtnemer spant zich in om de opdracht van opdrachtgever zo goed mogelijk uit te voeren, maar kan geen resultaat garanderen. Er is sprake van een inspanningsverbintenis van de zijde van opdrachtnemer.
2. Klachten in de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen een maand na ontdekking van het gebrek dat hieraan ten grondslag ligt dan wel dat dit gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Deze schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.
3. Opdrachtnemer treft na de ontvangst van de klacht zo spoedig mogelijk de noodzakelijke maatregelen ter opheffing of beperking van de klacht, indien de klacht naar haar oordeel gegrond is.
4. Opdrachtnemer heeft het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor een correcte uitvoering van deze werkzaamheden door deze derden.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade - van welke aard dan ook - doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5 Tarieven

1. Voor de uitvoering van de opdracht heeft opdrachtnemer recht op loon en vergoeding van kosten. Het loon wordt door opdrachtnemer bij opdrachtgever per aan de opdracht besteed uur in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Kosten worden apart op de factuur vermeld.
2. De door opdrachtnemer vermelde tarieven en kosten zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om - zonder voorafgaande schriftelijke mededeling - per 1 januari van elk jaar haar uurtarief eenzijdig te verhogen.

Artikel 6 Betaling

1. Facturering vindt eens per maand plaats, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij door opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen.
3. Indien een factuur niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is voldaan, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer is dan gerechtigd 1% rente per maand in rekening te brengen over het niet betaalde bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.
4. In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever ook de kosten verschuldigd die opdrachtnemer in en buiten rechte dient te maken om betaling te verkrijgen. Alle daadwerkelijk door opdrachtnemer gemaakte en te maken kosten komen dan voor rekening van opdrachtgever, maar in elk geval een minimum van 15% van de hoofdsom, te vermeerderen met de omzetbelasting.
5. Indien betaling na aanmaning langer dan 14 dagen achterwege blijft, kan opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat alsnog volledige betaling heeft plaatsgevonden.
6. Hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, wordt volledig en direct opeisbaar indien er sprake is van surseance van betaling of faillissement bij opdrachtgever danwel opneming van opdrachtgever in de WSNP.

Artikel 7 Opzegging

1. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen, en wel schriftelijk.
2. Bij opzegging van de overeenkomst heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van het reeds uitgevoerde werk en de door haar gemaakte kosten.

Artikel 8 Persoonsgegevens

1. Opdrachtnemer houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Opdrachtnemer zal uitsluitend en alleen persoonsgegevens verwerken voor zover en zoveel dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.
2. Opdrachtnemer zal op verzoek van opdrachtgever voldoen aan het recht van opdrachtgever op informatie, inzage, rectificatie, verwijdering en beperking en overdracht van zijn/haar persoonsgegevens, voor zover dit op basis van de AVG-wet en regelgeving van haar verlangd mag worden.
3. Opdrachtnemer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die betrekking hebben op opdrachtgever te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige inbreuk dan wel verwerking.
4. Opdrachtnemer zal persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verwerkt bewaren en deze daaropvolgend direct vernietigen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor eventuele schade bij opdrachtgever wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die stellen direct of indirect schade te hebben geleden ten gevolge van de uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.
3. In alle gevallen geldt dat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in ieder geval beperkt blijft tot directe materiële schade. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid wordt hierbij voorts uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag dat opdrachtnemer bij haar eerstvolgende factuur voor haar werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening zou brengen voor de dienstverlening c.q. werkzaamheden die aan de aansprakelijkheid ten grondslag ligt/liggen.
4. Alle vorderingsrechten van opdrachtgever ten opzichte van opdrachtnemer vervallen na verloop van 1 jaar na de dag waarop deze zijn ontstaan.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van opdrachtnemer is gelegen, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.