Privacybeleid

Inleiding

FG Bedrijfsontwikkeling respecteert de privacy van de personen met wie zij contact heeft. Dat kunnen zijn klanten, medewerkers, zakelijke relaties, websitebezoekers of anderen. FG Bedrijfsontwikkeling vindt het belangrijk dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en dat de privacy wet- en regelgeving wordt nageleefd. In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de manier waarop FG Bedrijfsontwikkeling uw persoonsgegevens verwerkt.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

FG Bedrijfsontwikkeling B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van FG Bedrijfsontwikkeling zijn: Postbus 30, 5469ZG Erp, tel: +31 (0)88 423 21 32, e-mail: info@FGbedrijfsontwikkeling.nl

Wanneer verzamelt FG Bedrijfsontwikkeling uw persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, telefoonnummer, e-mail- of een IP-adres. FG Bedrijfsontwikkeling verzamelt uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met onze klantenservice belt. Ook als u de website van FG Bedrijfsontwikkeling bezoekt of als u uw gegevens aldaar of bij één van de vestigingen of medewerkers achterlaat, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Verder kunnen persoonsgegevens worden verzameld in het kader van een (potentiële) klant – of zakelijke relatie met FG Bedrijfsontwikkeling.

Waarvoor gebruikt FG Bedrijfsontwikkeling uw persoonsgegevens?

  • FG Bedrijfsontwikkeling gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, de levering van producten en diensten en in het bijzonder voor de uitvoering van de volgende activiteiten:
  • Het uitvoeren van afspraken en het onderhouden van relaties met klanten, leveranciers en andere betrokkenen. Zo legt FG Bedrijfsontwikkeling bijvoorbeeld de naam en adresgegevens vast van een klant of zijn vertegenwoordigers en past FG Bedrijfsontwikkeling deze gegevens bij wijziging aan.
  • Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren, verwerkt FG Bedrijfsontwikkeling persoonsgegevens van (potentiële) relaties, zoals adresgegevens, e-mailadres, bedrijfs- en sectorgegevens en uw bezoek aan onze websites.
  • Voor communicatiedoeleinden, zoals het verstrekken van informatie over producten en/of diensten via een nieuwsbrief, de website, sociale media of anderszins en het verstrekken van informatie met betrekking tot bijvoorbeeld events kunnen contactgegevens van relaties worden verwerkt. Ten aanzien van cookies wordt verwezen naar ons Cookiebeleid.
  • Ten behoeve van de financiële administratie en interne controle worden bijvoorbeeld factuur- en betalingsgegevens verwerkt.
  • Voor controle- en trainingsdoeleinden kan FG Bedrijfsontwikkeling telefoongesprekken opnemen.
  • Ter beveiliging van personen (zoals bezoekers en medewerkers), informatie, gebouwen en producten wordt bijvoorbeeld aan bezoekers van onze locaties gevraagd om naam en bedrijfsgegevens achter te laten. In fabrieken van FG Bedrijfsontwikkeling kan gebruik worden gemaakt van cameratoezicht.
  • Voor ontwikkel- en analysedoeleinden ter verbetering van de websites van FG Bedrijfsontwikkeling worden gegevens verwerkt zoals IP-adres, de bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de internetbrowser en de duur van een bezoek of sessie. Verwezen wordt naar ons Cookiebeleid.


Met wie kan FG Bedrijfsontwikkeling uw persoonsgegevens delen?

FG Bedrijfsontwikkeling zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. FG Bedrijfsontwikkeling kan in het kader van haar bedrijfsvoering derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, worden daarvoor de vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat in dit kader noodzakelijk is. FG Bedrijfsontwikkeling zal verder uw gegevens aan derden verstrekken in gevallen waarin zij daartoe verplicht is, zoals door een gerechtelijk bevel, of als zij daarvoor voorafgaande toestemming heeft gekregen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

FG Bedrijfsontwikkeling bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn, de redelijke verwachting dat persoonsgegevens nog gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze zijn verkregen en met de gerechtvaardigde belangen van FG Bedrijfsontwikkeling. Zodra de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

FG Bedrijfsontwikkeling heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. FG Bedrijfsontwikkeling heeft een informatiebeveiligingsbeleid en instrueert haar medewerkers op dit gebied. Daarnaast heeft FG Bedrijfsontwikkeling maatregelen genomen met betrekking tot fysieke en digitale toegangsbeveiliging.

Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht

Als u inzage wenst met betrekking tot alle over u verzamelde persoonsgegevens dan kunt u een verzoek daartoe indienen via e-mail naar info@FGbedrijfsontwikkeling.nl. Dit e-mailadres kunt u tevens gebruiken als u persoonsgegevens wilt laten corrigeren of verwijderen, als u bezwaar wilt maken tegen een verwerking of als u gebruik wilt maken van het recht op gegevensoverdracht.

Vragen, opmerkingen of klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door FG Bedrijfsontwikkeling kunt u contact opnemen via Postbus 30, 5469ZG Erp, tel: +31 (0)88 423 21 32, e-mail: info@FGbedrijfsontwikkeling.nl

Voorts heeft u op grond van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende entiteit.

Wijzigingen

De privacyverklaring van FG Bedrijfsontwikkeling kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op de website van FG Bedrijfsontwikkeling. Deze privacyverklaring is opgesteld op 27 juni 2018.